ผลการประมูล

ตรวจสอบผลการประมูลสินค้า

* สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายหรือส่งมอบยางให้กับผู้ประมูลได้ราคาสูงสุดเสมอไป หากคณะกรรมการสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่ประมูลได้เป็นราคาที่ต่ำกว่าปกติกับราคาเทียบเคียงของตลาดกลาง อำเภอหาดใหญ่หรือตลาดแหล่งภายในท้องถิ่นหรือตลาดแหล่งอื่นที่เชื่อถือได้