จองคิวฝากขาย

ลำดับ หมายเลขใบจองคิว ชื่อ สกุลสมาชิก วันที่จองคิว ลำดับการจองคิว สถานะการจองคิว ดูรายละเอียด
1 2566-10-24-001 สุวิชา หลาวทอง 2023-10-24 1 กำลังดำเนินการ
2 2566-10-21-005 ลีลา ถนอมทรัพย์ 2023-10-21 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 2566-10-21-004 อัจฉรา หลาวทอง 2023-10-21 1 กำลังดำเนินการ